کیت کالیبراتور دستگاه XDمحلول های کالیبراتور دستگاه الکترولیت آنالایزر XD-68x
  • محلول Cal1 با 500ml حجم و 18 ماه پایداری از زمان تولید شده
  • محلول Cal2 با  30ml  حجم و 18 ماه پایداری از زمان تولید شده
  • شامل پارامترهای Na, K, Cl, Li, Ca, pH
  • قیمت مناسب و پر تست پایین
  • امکان سفارش بدون محدودیت