کیت کنترل QC دستگاه الکترولیت

           


آمپول های کنترل جهت QC و صحت خوانش دستگاه های الکترولیت و ABG